POLITYKA ZWROTÓW
– SUBSKRYPCJA

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.stalowyszok.pl.

Sprzedawca– Mikołaj Nowak, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres siedziby: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, NIP 7282852774, REGON 389085704.

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i rezygnacji: Mikołaj Nowak, adres korespondencyjny: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, adres e-mail: kontakt@stalowyszok.pl.

  1. Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, składając oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji – np. na adres e-mail kontakt@stalowyszok.pl lub przy użyciu interfejsu Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 2. 
  2. W przypadku, gdy od rozpoczęcia subskrypcji minęło przynajmniej 30 dni, Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym.
  3. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, rozwiązanie umowy dotyczącej Subskrypcji następuje z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, chyba, że pozostały okres trwania subskrypcji jest krótszy niż okres wypowiedzenia – wówczas rozwiązanie umowy na świadczenie Usług następuje z chwilą upływu czasu trwania subskrypcji.
  4. Po wygaśnięciu Subskrypcji Klient utraci dostęp do korzyści wynikających z subskrypcji. 
  5. Klient, dokonując zakupu planu w ramach abonamentu oświadcza, że rozumie, przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakupu:
  1. pakietu “Stalowy Adept” uzyskanie kodu rabatowego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. pakietu “Stalowy Tytan”, uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi lub planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym  i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. pakietu “Bóg Żelaza” uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi, planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów, a także dostępu do wszystkich ebooków oferowanych przez Sprzedawcę jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.