...

Regulamin
sklepu

Regulamin sklepu internetowego stalowyszok.pl

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu stalowyszok.pl. W szczególności znajdują się w nim informacje o zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§1 Definicje 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.stalowyszok.pl.

Sprzedawca– Mikołaj Nowak, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres siedziby: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, NIP 7282852774, REGON 389085704.

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Towar – rzeczy ruchome lub treści cyfrowe

Usługa – usługa opracowania planu treningowego lub diety

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Mikołaj Nowak, adres korespondencyjny: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, adres e-mail: kontakt@stalowyszok.pl.

Pre-order (przedsprzedaż) – tryb zamówienia, który umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na produkt przed jego wyznaczonym terminem rozpoczęcia sprzedaży w regularnym trybie.

 

§2 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.stalowyszok.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej stalowyszok.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca stosuje transparentną politykę cenową. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny Towaru, poprzednia (przekreślona) cena jest zawsze najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

§3 Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Cena Towaru lub Usługi brutto podana jest na stronie Sklepu. Podczas procesu składania zamówienia oraz na stronie podsumowującej zamówienie Klient jest informowany o cenie Towaru lub Usługi wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych ewentualnych kosztach.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przyjmuje je do realizacji oraz przesyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Po opłaceniu zamówienia, z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta, umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych usług.
 6. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 8. Sprzedaż towarów odbywa się za pomocą platformy Stripe. Sprzedawca w tym celu wykorzystuje dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność w procesie składania zamówienia. Klient, podając swoje dane do realizacji zamówienia, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności, dostępnymi na stronie koszyka.
 9. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.
 10. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w ramach:
  1. easycart, obsługiwanego przez Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002028, NIP: 9512554309, REGON: 523659062 . Regulamin płatności za pośrednictwem easycart jest dostępny pod adresem: https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych. 
  2. tPay, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894), pl. Andersa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437. Regulamin płatności za pośrednictwem tPay jest dostępny pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
  3. PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444. Regulamin płatności za pośrednictwem PayU jest dostępny pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf.  
 11. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Towar niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie zarezerwowanym przez Klienta podczas składania zamówienia.
 12. Towar dostarczany jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. Plan treningowy lub dieta dostarczane są na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.

 

§4 Zamówienia w trybie pre-order

 1. Sprzedawca może umożliwić Klientom złożenie zamówienia w trybie przedsprzedaży (pre-order) w stosunku do wybranych przez Sprzedawcę towarów, niedostępnych w regularnej ofercie. 
 2. Towary dostępne w trybie pre-order są oznaczone na stronie Internetowej Sprzedawcy za pomocą wyraźnego napisu „Pre-order” oraz daty planowanej premiery, od której towar będzie dostępny do wysyłki, z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Wysyłka zamówienia pre-order jest realizowana tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. Klient, składając zamówienie w trybie pre-order zobowiązuje się do odbioru towaru. 
 4. Zamówienia towarów złożone w trybie przedsprzedaży są realizowane z odroczonym terminem wysyłki, tj. do czasu:
 1. premiery towaru lub
 2. ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedawcy.

Wówczas zamówienie jest wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w niniejszym ustępie w pkt a i b. 

 1. O kolejności wysyłki zamówień decyduje kolejność składania zamówień.
 2. Klient, zamawiający towary fizyczne objęte zarówno trybem pre-order, jak i regularnym trybem sprzedaży, dokonuje wyboru dotyczącego wysyłki. Może w tym zakresie wybrać:
 1. dostawę łączną obu zamówień w terminie przewidzianym na dostawę zamówienia pre-order;
 2. podział zamówienia na dwa osobne zamówienia, z niezależnym pokryciem kosztów dostawy każdego z zamówień.
 1. Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§5 Subskrypcja

 1. Sprzedawca oferuje Klientom miesięczną lub kwartalną Subskrypcję, w ramach której Klient otrzymuje:
  1. w Subskrypcji Stalowy Tytan:
   1. indywidualny plan treningowy lub indywidualny plan dietetyczny,
   2. cotygodniową analizę i korektę wybranego przez Klienta planu,
   3. indywidualną konsultację z trenerem raz w miesiącu (raz w danym okresie rozliczeniowym),
   4. wstęp do grupy z dostępem do trenerów oraz zamkniętej społeczności,
   5. dziennik dietetyczny lub dziennik treningowy z instruktażem wykonania ćwiczeń,
   6. dostęp do wszystkich e-booków oferowanych przez Sprzedawcę,
   7. automatyczny dostęp do nowych e-booków;
  2. w Subskrypcji Bóg Żelaza:
   1. indywidualny plan treningowy oraz indywidualny plan dietetyczny,
   2. cotygodniową analizę i korektę wybranego przez Klienta planu,
   3. indywidualną konsultację z trenerem raz w miesiącu (raz w danym okresie rozliczeniowym),
   4. wstęp do grupy z dostępem do trenerów oraz zamkniętej społeczności,
   5. dziennik dietetyczny oraz dziennik treningowy z instruktażem wykonania ćwiczeń,
   6. dostęp do wszystkich e-booków oferowanych przez Sprzedawcę, 
   7. automatyczny dostęp do nowych e-booków;
 2. Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest założenie konta klienta w Sklepie i dobrowolne przystąpienie do Subskrypcji poprzez jej zakup poprzedzony podaniem wszystkich wymaganych informacji oraz wyrażeniem odpowiednich zgód.
 3. Uczestnictwo w Subskrypcji jest odpłatne. Miesięczna cena należna za dany pakiet jest każdorazowo prezentowana na Stronie Sklepu.
 4. Umowa dotycząca zakupu Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Przyjmuje się, że okres rozliczeniowy Subskrypcji zawartej na czas nieokreślony, wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu Subskrypcji.
 6. Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez anulowanie subskrypcji za pomocą dedykowanego przycisku w panelu Klienta lub składając oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji – np. na adres e-mail kontakt@stalowyszok.pl lub przy użyciu interfejsu Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 7. 
 7. W przypadku, gdy od rozpoczęcia subskrypcji minęło przynajmniej 30 dni, Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Po wygaśnięciu Subskrypcji Klient utraci dostęp do korzyści o których mowa w ust. 1. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi umowy dotyczącej Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym w wyjątkowych sytuacjach oraz z ważnych powodów – w szczególności gdy w ramach dostępu do zamkniętej grupy, o którym mowa w ust. 10 poniżej, Klient zamieszcza treści niezgodne z prawem, niekulturalne, obelżywe, służące reklamowaniu własnych usług, niezgodne z zasadami przyjętymi w grupie. Wówczas Sprzedawca zwraca Klientowi środki w wysokości odpowiadającej uiszczonej opłacie za miesiąc, w którym doszło do wypowiedzenia.
 10. Klient, dokonując zakupu Planu w ramach abonamentu oświadcza, że rozumie, przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakupu:
  1. pakietu “Stalowy Tytan”, uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi lub planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym  i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. pakietu “Bóg Żelaza” uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi, planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów, a także dostępu do wszystkich ebooków oferowanych przez Sprzedawcę jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym również cen Subskrypcji, z istotnych przyczyn, takich jak zmiana oferty lub przepisów prawa.

 12. Klient zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu lub ceny pocztą elektroniczną, na podany przez siebie adres e-mailowy, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Nowy regulamin oraz ceny wchodzą w życie z dniem publikacji ich na Stronie Sprzedawcy.

 13. W przypadku zmiany ceny wybranej przez Klienta subskrypcji, umowa obowiązuje na poprzednich warunkach do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego w życie wszedł nowy Regulamin oraz nowa cena. Od momentu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego po wejściu w życie Regulaminu lub ceny stosuje się postanowienia nowego Regulaminu.

 14. Klient, który nie akceptuje nowych postanowień, może złożyć sprzeciw w ciągu
  30 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub ceny poprzez
  przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres stalowy.szok@gmail.com
  lub przy użyciu interfejsu Sklepu. W takim przypadku, umowa zostaje rozwiązana w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w trakcie którego nowy Regulamin lub cena weszły w życie.

 15. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu we wskazanym w ust. 14 terminie, zmiany wprowadzone nowymi postanowieniami są skuteczne i wiążące dla Klientów w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym rozpoczętym po ich wejściu w życie.


§6 Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, jeżeli sprzedany Towar lub Usługa mają wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej. W rozumieniu niniejszego paragrafu, Towarem jest także Usługa zdefiniowana w § 1 Regulaminu.
 2. W razie braku zgodności Towaru lub treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez konsumenta na przykład: pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stalowyszok.pl.
 4. Zaleca się podanie przez konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania konsumenta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca dostarcza konsumentowi Towar lub Usługę niezwłocznie po zawarciu umowy. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 6. Towar lub Usługa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Jeżeli Towar lub Usługa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru lub Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru lub Usługi z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca doprowadza Towar lub Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Towaru lub Usługi do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru lub Usługi do zgodności z umową lub nie doprowadził do zgodności z umową.
 11. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w Towar lub Usługa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 12. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (w związku z reklamacją) lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru lub Usługi z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Towaru lub Usługi dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru lub Usługi z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Towaru lub Usługi, istniał w chwili ich dostarczenia.
 15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Towaru lub Usługi dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru lub Usługi z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 19. Sprzedawca oświadcza, iż w związku z realizacją Usługi, której efektem jest sporządzenie planu treningowego lub diety, nie może zagwarantować pozytywnych rezultatów ich stosowania w takim zakresie, w jakim osiągnięcie tych rezultatów jest związane z działaniem Klienta i zależy np. od skrupulatnego przestrzegania planu treningowego lub diety.

 

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu lub, w przypadku umów dotyczących zakupu treści lub usług cyfrowych – od dnia zawarcia umowy. 
 2. Pomimo, że w przypadku dostarczania treści cyfrowych, możliwe jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia, Sprzedawca przewiduje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od objęcia Towaru w posiadanie, jeżeli e-book albo kurs nie spełni oczekiwań.  
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Rekomendowaną formą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej kontakt@stalowyszok.pl.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
 7. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca zwraca Konsumentowi także koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu dostępnemu sposobowi dostawy.
 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego odesłania.
 9. Konsument powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres: Kalino 76A, 95-030 Rzgów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in.  w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

§8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.
 5. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adrese-mail. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.
 6. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.
 8. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.
 10. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

 

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedawcy.

 

§10  Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca prezentuje wybrane, zweryfikowane opinie na temat całokształtu prowadzonej działalności. Sprzedawca zapewnia, aby opinie były reprezentatywne, tj. odzwierciedlały oceny zawarte we wszystkich otrzymanych opiniach. Sprzedawca także indywidualnie weryfikuje, m.in. na podstawie adresu e-mail, czy opinie pochodzą od osób, które nabyły produkt lub go używały.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych Towarów i Usług, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwa m.in. dalsza sprzedaż e-booków oferowanych w Sklepie, ani ich przerabianie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Mikołaj Nowak

Kalino 76A

95-030 Rzgów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Mikołaj Nowak

Kalino 76A

95-030 Rzgów

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 •       żądam nieodpłatnej naprawy towaru
 •       żądam wymiany towaru na nowy

W przypadkach określonych w przepisach:

 •       składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
 •       składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………….

…………………………………………….

podpis konsumenta