REGULAMIN SUBSKRYPCJI PLANY INDYWIDUALNE

REGULAMIN SUBSKRYPCJI PLANY INDYWIDUALNE 

Niniejszy regulamin zawiera zasady dotyczące uczestnictwa w subskrypcji Plany Indywidualne (dalej: Subskrypcja). Znajdą w nim Państwo m.in. informacje dotyczące zasad korzystania i korzyści wynikających z Subskrypcji.

§1 Definicje 

Regulamin – niniejszy regulamin Subskrypcji.

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.stalowyszok.pl. Sprzedawca– Mikołaj Nowak, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres siedziby: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, NIP 7282852774, REGON 389085704.

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta). Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Mikołaj Nowak, adres korespondencyjny: Kalino 76A, 95-030 Rzgów, adres e-mail: kontakt@stalowyszok.pl.

§2 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Subskrypcji dostępnej w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem stalowyszok.pl
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej stalowyszok.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupu z Subskrypcji w Sklepie i korzystanie z niej wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca stosuje transparentną politykę cenową. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, poprzednia (przekreślona) cena jest zawsze najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 5. Uczestnikiem Subskrypcji może być:
  • dorosła osoba fizyczna,
  • osoba, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§3 Korzyści wynikające z uczestnictwa w Subskrypcji 

 1. Uczestnictwo w Subskrypcji Stalowy Adept daje prawo do dostępu do zamkniętej grupy ze wsparciem certyfikowanych trenerów oraz prawo darmowego dostępu do wszystkich e-booków, a także do nowego e-booka co 3 miesiące,
 2. Uczestnictwo w Subskrypcji Stalowy Tytan daje prawo do uzyskania indywidualnego planu treningowego albo dietetycznego, prawo do dostępu do zamkniętej grupy ze wsparciem certyfikowanych trenerów, prawo do dostępu do nagrań z instruktażem wykonywania ćwiczeń (w przypadku zamówienia planu treningowego), prawo darmowego dostępu do wszystkich e-booków, a także do nowego e-booka co 3 miesiące,
 3. Uczestnictwo w Subskrypcji Bóg Żelaza daje prawo do uzyskania indywidualnego planu treningowego lub dietetycznego, prawo do uzyskiwania cotygodniowych raportów u trenera, prawo do darmowego dostępu do wszystkich e-booków, a także do nowego e-booka co 3 miesiące, dostęp do zamkniętej grupy ze wsparciem certyfikowanych trenerów, dostęp do nagrań z instruktażem wykonania ćwiczeń.

§4 Rozpoczęcie Subskrypcji 

 1. Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest założenie konta klienta w Sklepie i dobrowolne przystąpienie do Subskrypcji poprzez jej zakup poprzedzony podaniem wszystkich wymaganych informacji oraz wyrażeniem odpowiednich zgód.
 2. Uczestnictwo w Subskrypcji jest odpłatne i wynosi w zależności od wybranego planu: Stalowy Adept – 69 zł miesięcznie. Stalowy Tytan – 129 zł miesięcznie. Bóg Żelaza – 249 zł/miesięcznie.
 3. Umowa dotycząca zakupu Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Przyjmuje się, że okres rozliczeniowy Subskrypcji zawartej na czas nieokreślony, wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu Subskrypcji.

§5 Wypowiedzenie i rozwiązania umowy dotyczącej Subskrypcji

 1. Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, składając oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji – np. na adres e-mail kontakt@stalowyszok.pl lub przy użyciu interfejsu Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy od rozpoczęcia subskrypcji minęło przynajmniej 30 dni, Klient może rozwiązać umowę dotyczącą Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Po wygaśnięciu Subskrypcji Klient utraci dostęp do korzyści o których mowa w § 3.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi umowy
  dotyczącej Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym w wyjątkowych
  sytuacjach oraz z ważnych powodów – w szczególności gdy w ramach
  dostępu do zamkniętej grupy, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Klient
  zamieszcza treści niezgodne z prawem, niekulturalne, obelżywe, służące
  reklamowaniu własnych usług, niezgodne z zasadami przyjętymi w grupie.
  Wówczas Sprzedawca zwraca Klientowi środki w wysokości odpowiadającej
  uiszczonej opłacie za miesiąc, w którym doszło do wypowiedzenia.
 5. Klient, dokonując zakupu Planu w ramach abonamentu oświadcza, że rozumie, przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakupu:
  • pakietu “Stalowy Adept” uzyskanie dostępu do e-booków oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  • pakietu “Stalowy Tytan”, uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi lub planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  • pakietu “Bóg Żelaza” uzyskanie dostępu do indywidualnego planu treningowego z nagraniami instruktażowymi, planu dietetycznego oraz dostępu do zamkniętej grupy oraz umieszczonych w niej materiałów, a także dostępu do wszystkich ebooków oferowanych przez Sprzedawcę jest równoznaczne ze zrealizowaniem usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz dostarczeniem treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym i jest okolicznością wyłączającą prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.

§6 Zmiany warunków Subskrypcji 

 1. Sprzedawca może dokonywać zmiany Regulaminu Subskrypcji i warunków Subskrypcji.
 2. Sprzedawca poinformuje o planowanych zmianach z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty ich wejścia w życie.
 3. Zmiany te są skuteczne i wiążące dla klientów, jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, Klient nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy Subskrypcji za wypowiedzeniem zgodnie z brzmieniem § 5.

§7 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru/usługi z umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz Regulaminie Sklepu. W stosunku do przedsiębiorców niebędących tzw. przedsiębiorcami na prawach konsumenta, Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca może prezentować wybrane, zweryfikowane opinie na temat Subskrypcji. Sprzedawca zapewnia, aby opinie były reprezentatywne, tj. odzwierciedlały oceny zawarte we wszystkich otrzymanych opiniach. Sprzedawca także indywidualnie weryfikuje, m.in. na podstawie adresu e-mail, czy opinie pochodzą od osób, które nabyły produkt lub go używały.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/